Laž kod dece

Poremećaji ponašanja kod dece ispoljavaju se nizom postupaka koji bitno odstupaju ili se kose sa normama ponašanja i običajima društva u kojem dete živi.

Poremećaj nastaje tokom vaspitavanja i osposobljavanja deteta za život u društvu (socijalizacija). Ako proces socijalizacije bude ugrožen ili poremećen u bilo kojoj etapi (u porodici, školi, širem društvu) detinje ponašanje počeće da se menja.

Laž